ભીમ નદી – Bhima River Information in Gujarati

Bhima River Information in Gujarati

Bhima River Information in Gujarati ભીમ નદી (જેને ચંદ્રભાગા નદી પણ કહેવામાં આવે છે) પશ્ચિમ ભારત અને દક્ષિણ ભારતની એક …

Read more

તાપી નદી – Tapi River Information in Gujarati

Tapi River Information in Gujarati

Tapi River Information in Gujarati તપ્તી પશ્ચિમ ભારતની એક નદી છે અને આ નદીનો ઇતિહાસ બેતુલ જિલ્લામાં તેના મૂળથી શરૂ …

Read more

ગોદાવરી નદી – Godavari River Information in Gujarati

Godavari River Information in Gujarati

Godavari River Information in Gujarati ગંગા પછી ગોદાવરી ભારતની બીજી સૌથી લાંબી નદી છે. તેનો સ્રોત મહારાષ્ટ્રના ત્ર્યંબકેશ્વરમાં છે. તે …

Read more