ગાજર – Carrot Information in Gujarati

Carrot Information in Gujarati

Carrot Information in Gujarati ભારતભરમાં લગભગ દરેક વિસ્તારમાં ગાજરનો પાક થાય છે. ગાજરના કંદ શાકભાજી ઉપરાંત અથાણાં તથા મીઠાઈ બનાવવામાં …

Read more