સૂર્યમુખી – Sunflower Information in Gujarati

Sunflower Information in Gujarati

Sunflower Information in Gujarati અમેરિકામાં સૂર્યમુખીનો ઉદ્ભવ થાય છે. તેઓને પહેલા મેક્સિકો અને સધર્ન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જેવું સ્થાન મળ્યું હતું. …

Read more

ગુલાબ – Rose Flower Information in Gujarati

Rose Flower Information in Gujarati

Rose Flower Information in Gujarati રોઝેસી કુટુંબ અથવા રોઝેસી કુટુંબમાં ગુલાબ એ લાકડાની બારમાસી ફૂલોનો છોડ છે, જે ફૂલ તે …

Read more