કાગડો – Crow Information in Gujarati

Crow Information in Gujarati

Crow Information in Gujarati કાગડાઓ કાળા પક્ષીઓ છે જે તેમની બુદ્ધિ અને અનુકૂલનક્ષમતા માટે અને તેમના જોરદાર, કઠોર “કાકડા” માટે …

Read more

ચકલી – Sparrow Information in Gujarati

Sparrow Information in Gujarati

Sparrow Information in Gujarati ઘરની સ્પેરો એ સ્પેરો કુટુંબ પેસેરિડે એક પક્ષી છે, જે વિશ્વના મોટાભાગના ભાગોમાં જોવા મળે છે. …

Read more

પોપટ – Parrot Information in Gujarati

Parrot Information in Gujarati

Parrot Information in Gujarati પોપટ એ 92 પેraીમાં આશરે 398 પ્રજાતિનાં પક્ષીઓ છે જેનો ક્રમ પિત્તાસિફોર્મ્સ મોટે ભાગે ઉષ્ણકટિબંધીય અને …

Read more

ગરુડ – Eagle Information in Gujarati

Eagle Information in Gujarati

Eagle Information in Gujarati ગરુડ એસિપિટ્રિડે પરિવારના શિકારના ઘણા મોટા પક્ષીઓનું સામાન્ય નામ છે. ઇગલ્સ જનરેટના ઘણા જૂથો સાથે સંબંધિત …

Read more

શાહમૃગ – Ostrich Information in Gujarati

Ostrich Information in Gujarati

Ostrich Information in Gujarati સ્ટ્રુથિઓફોર્મ્સ ક્રમમાં સ્ટ્રુથિઓ એ પક્ષીઓની એક જીનસ છે, જેના સભ્યો શાહમૃગ છે. તે ઇન્ફ્રા-ક્લાસ પાલાઓગ્નાથેનો એક …

Read more